Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p. pre internetový obchod PoslednyRomantik.sk


Predávajúci:
Názov spoločnosti: T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p.
IČO: 52 185 770
DIČ: 2120923354
IČ DPH: SK2120923354 – spoločnosť je platcom DPH od 1.4.2019
Adresa: Teplička 83, 052 01 Teplička
Zápis OR: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45500/V
Číslo účtu IBAN: SK79 0900 0000 0051 5383 9926
BIC SWIFT: GIBASKBX
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kontakt: 053 – 44 11 223, 0911 179 680
Štatutárny zástupca, konateľ: Peter Lačný
Kontakt na konateľa: 0903 632 470


Predávajúci prevádzkuje internetový obchod www.poslednyromantik.sk a vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod PoslednyRomantik.sk.
Používaním web-stránok internetového obchodu Predávajúceho a potvrdením objednávky dáva Kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Všeobecných obchodných podmienok.


Článok I
Vymedzenie základných pojmov
Sprostredkovateľ: Sprostredkovateľom pri kúpe Romantických pobytov, Romantickej večere a Kvetov z lásky je Predávajúci.
Stránka: Internetové stránka www.poslednyromantik.sk
Služby, produkty a tovar: Služby, produkty a tovary ktoré sú ponúkané na Stránke zoradené v kategóriách:
- Darček z lásky
- Romantický pobyt
- Romantická večera

Tovar na doručenie: Objednaný a Kupujúcim zaplatený Poukaz na služby, produkt, tovar, darčeková poukážka.
Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy, alebo požiadavky na sprostredkovanie Služieb, produktov a tovar, ktorý predávajúci ponúka.
Obdarovaný: Tretia osoba, v prospech ktorej boli Služby, produkty a tovar zakúpené Kupujúcim
Romantický pobyt: Pobyt a služby spojené s využívaním pobytu ponúkaný na Stránke a objednaný na základe ponuky na Stránke záväznou objednávkou Kupujúceho.
Držiteľ poukazu Romantický pobyt: Kupujúci, Obdarovaný
Poukaz na Romantický pobyt: Poukaz v tlačenej forme doručený Kupujúcemu, prípadne Obdarovanému. Poukaz je doručený na základe uskutočnenej objednávky Kupujúcim na Stránke. Poukaz je s unikátnym kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu čerpanie Romantického pobytu presne špecifikovaného v tomto poukaze. Súčasťou Poukazu na Romantický pobyt sú priložené informácie a podmienky k realizácií Romantického pobytu, ktorými je Kupujúci, prípadne Obdarovaný, povinný sa riadiť.
Poskytovateľ služby: Subjekt zabezpečujúci realizáciu Romantického pobytu na základe predloženého Poukazu na Romantický pobyt v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, s ktorým má Sprostredkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu o spolupráci. Poskytovateľ služby je tak zodpovedný za realizáciu Romantického pobytu a za prípadné ujmy, ktoré vzniknú počas jeho realizácie. Predávajúci môže byť tiež Poskytovateľom.
Romantická večera: Večera poskytnutá v reštauračnom zariadení Poskytovateľa služby a služby spojené s poskytovaním Romantickej večere ponúkaná na Stránke a objednaná na základe ponuky na Stránke záväznou objednávkou Kupujúceho.
Držiteľ poukazu Romantická večera: Kupujúci, Obdarovaný
Poukaz na Romantickú večeru: Poukaz v tlačenej forme doručený Kupujúcemu, prípadne Obdarovanému. Poukaz je doručený na základe uskutočnenej objednávky Kupujúcim na Stránke. Poukaz je s unikátnym kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu čerpanie Romantickej večere presne špecifikovanej v tomto poukaze. Súčasťou Poukazu na Romantickú večeru sú priložené informácie a podmienky k realizácií Romantickej večere, ktorými je Kupujúci, prípadne Obdarovaný, povinný sa riadiť.
Poskytovateľ služby: Subjekt zabezpečujúci realizáciu Romantickej večere na základe predloženého Poukazu na Romantickú večeru v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, s ktorým má Sprostredkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu o spolupráci. Poskytovateľ služby je tak zodpovedný za realizáciu Romantickej večere a za prípadné ujmy, ktoré vzniknú počas jej realizácie. Predávajúci môže byť tiež Poskytovateľom.

Kupón na zľavu: Kupón v elektronickej, alebo tlačenej forme riadne potvrdený Predávajúcim s unikátnym kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu, alebo Kupujúceho uplatniť si zľavu v hodnote uvedenej na tomto kupóne na nákup Služieb, produktov a tovaru na Stránke
Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je zabezpečenie realizácie a dodanie Služieb, produktov a tovaru ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu www.poslednyromantik.sk Predávajúcim a záväzok Kupujúceho uhradiť dojednanú kúpnu sumu za objednané Služby, produkty a tovar Predávajúcemu.

Objednávka: Objednávka Služieb, produktov a tovaru ponúkaných na Stránke.

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje:
1. Dodať Služby, produkty a tovar alebo Kupón na zľavu špecifikované v internetovom obchode www.poslednyromantik.sk v kúpnej cene a za podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Zabezpečiť realizáciu a dodanie Služieb, produktov a tovaru podľa podmienok uvedených v ich popise na Stránke u Poskytovateľa služieb, pri Romantickom pobyte a Romantickej večeri na základe preukázania sa platným Poukazom na Romantický pobyt a Poukazom na Romantickú večeru.
Predávajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie objednaných Služieb, produktov a tovaru, alebo Kupónu na zľavu zavinené doručovateľskou spoločnosťou (napríklad Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť) alebo elektronickou poštou.
Kupujúci sa zaväzuje:
1. Zaplatiť za objednané Služby, produkty a tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
2. Objednané Služby, produkty a tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek vád tieto bezodkladne oznámiť.
3. V prípade, že si Kupujúci objednané Služby, produkty a tovar (na základe objednávky) neprevezme, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci objednané Služby, produkty a tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia.
4. Kupujúci súhlasí s doručením faktúry v PDF formáte na e-mail uvedený v objednávke.

Článok III.
Spôsob objednávania
1. Objednávka Služieb, produktov a tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri objednaní prostredníctvom Stránky spôsobom platby Internet banking a platobnou kartou je Kupujúci povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na Stránku. Až vtedy náš systém dostane informáciu o platbe a zašle Kupujúcemu potvrdenie o objednávke.
2. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu, prípadne Obdarovanému v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Kupujúceho.
3. Uskutočnením objednávky Kupujúci súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslanú objednávku potvrdí Predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania Služieb, produktov a tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa Objednávky.
5. Zrušenie objednávky je zo strany Kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na Stránke Predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet Kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade Kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
7. Pre objednanie Kvetov z lásky je termín zadania objednávky daný termínom úhrady objednávky.

Článok IV.
Cena
1. Všetky ceny uvedené na Stránke sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u Poskytovateľov služieb.
2. Faktúra vystavená na základe Objednávky je súčasne daňovým dokladom, dodacím a záručným listom.
3. Predávajúci je platcom DPH.
4. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.
5. Možnosti doručenia a spôsobu platby za Služby, produkty a tovar, ako aj presné ceny za tieto spôsoby doručenia a platby sú uvedené na Stránke a sú platné v okamihu objednania.
Článok V.
Platby
1. Platiť za tovar môže kupujúci týmito spôsobmi:
1.1. Na dobierku.
1.2. Prevodom na účet predávajúceho, alebo internet bankingom a to na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej Objednávky vystaví Predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže Kupujúci uskutočniť prevodným príkazom zo svojho účtu,
 alebo priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho.
1.3. Platba v hotovosti pri osobnom odbere.
2. Platba je možná iba v EUR.
3. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s Tovarom na doručenie.

Článok VI.
Dodacie podmienky
1. Dodacia lehota na Tovar na doručenie v ponuke Predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s Kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude Predávajúci Kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky mailom, alebo telefonicky. Ak Kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať Objednávku v súlade s Článkom III. Spôsob objednávania, bodom 5 týchto Obchodných podmienok.
2. Tovar na doručenie bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.


Článok VII.
Doručenie tovaru
1. Predávajúci zabezpečuje dopravu Tovaru na doručenie na území Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke a túto Predávajúci zabezpečuje podľa možností a pre danú objednávku vhodným spôsobom: a) kuriérskou službou,b) Slovenskou poštou.
2. Miesto odberu je stanovené na základe Objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie Tovaru na doručenie na určené miesto.
3. Tovar na doručenie je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru na doručenie skontrolovať neporušenosť zásielky.
4. Spolu s Tovarom na doručenie dodá Predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s Tovarom na doručenie návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha Tovaru na doručenie.
5. Za Tovar na doručenie zodpovedá Predávajúci až po jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar na doručenie sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie Tovaru na doručenie.
6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného Tovaru na doručenie Kupujúcemu zavinené kuriérskou službou, alebo Slovenskou poštou. Za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, Slovenskou poštou zodpovedá v plnom rozsahu kuriérska služba, Slovenská pošta. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového Tovaru na doručenie kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd kuriérskou službou, Slovenskou poštou.
7. V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že má Predávajúci nedostatok Tovaru na doručenie a tak Kupujúcim objednaný Tovar na doručenie môže Kupujúcemu, alebo Obdarovanému dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí Kupujúci ako za jeden balík.


Článok VIII.
Rezervácia termínu realizácie a realizácia pre Romantický pobyt a Romantickú večeru.
1. Realizácia Romantického pobytu a Romantickej večere je možná na základe žiadosti o rezerváciu termínu. Rezervácia, ako aj realizácia Romantického pobytu, Romantickej večere je možná len v rámci platnosti Poukazu na Romantický pobyt a Poukazu na Romantickú večeru.
2. Žiadosť o rezerváciu termínu je Držiteľ poukazu povinný uskutočniť najneskôr 14 kalendárnych dní pred navrhovaným termínom, pokiaľ nie je v poukaze uvedené inak.
3. Žiadosť o rezerváciu termínu je potrebné zaslať e-mailom na adresu info@poslednyromantik.sk. Návrh rezervácie musí obsahovať kód poukazu, navrhovaný termín a čas realizácie a kontaktné údaje Držiteľa poukazu.
4. Predávajúci po preverení možnosti realizácie Romantického pobytu a Romantickej večere u Poskytovateľa služieb záväzne potvrdí Držiteľovi poukazu navrhovaný termín, alebo dohodne iný navrhovaný termín po dohode s Držiteľom (mailom, telefonicky) a zašle potrebné informácie k realizácií Romantického pobytu, alebo Romantickej večere ako presné miesto konania Zážitku pokiaľ je vopred dané a kontakt na Poskytovateľa služieb. Týmto sa rezervácia termínu považuje za záväznú.
5. Záväznú rezerváciu môže Držiteľ poukazu zmeniť najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom realizácie pre Romantický pobyt a 24 hodín pre Romantickú večeru.
6. Držiteľ poukazu je po záväznej rezervácii termínu realizácie Romantického pobytu, alebo Romantickej večere povinný dostaviť sa na miesto konania Zážitku v dohodnutom dátume a čase. V prípade nedostavenia sa v termíne realizácie Pobytu stráca Držiteľ nárok na Romantický pobyt, alebo Romantickú večeru.
7. Držiteľ poukazu sa na mieste preukáže Poukazom, odovzdá ho zodpovednej osobe Poskytovateľa služieb.

Článok IX.
Odstúpenie od vybavenej objednávky
1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej Objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru.
2. Tovar na vrátenie musí byť:,a) nepoškodený,b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

3. Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 1 tohto Článku je povinný:a) kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,b) zaslať tovar naspäť na adresu Predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
4. Kupujúci môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný na Stránke.
5. Po splnení podmienok podľa bodov 1 až 3 tohto Článku a po obdržaní vráteného tovaru je Predávajúci povinný:a) prevziať tovar naspäť,b) vrátiť Kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej Objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
6. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1 až 3 tohto Článku nebude Predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Článok X.
Záruky a reklamácie
1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
4. Reklamovaný Tovar je Kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
5. Postup reklamácie:
a. Čo najskôr informovať Predávajúceho emailom alebo telefonicky o chybe výrobku, alebo dodaného Tovaru.
b. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

Článok XI.
Alternatívne riešenie sporov
Kupujúci má právo zaslaním mailu na info@poslednyromantik.sk obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XII.
Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.poslednyromantik.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané podľa osobitného dokumentu ochrana osobných údajov prevádzkovateľa T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p. Dokument je uverejnený na: https://www.poslednyromantik.sk/ochranaosobnychudajov

Článok XIII.
Záverečné informácie
1. Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves a Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom vydania a uverejnenia na Stránke.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
5. Zaškrtnutím políčka: Súhlasím s obchodnými podmienkami. pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy, alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné, a to celkom, alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok a zvyšné časti príslušného ustanovenia všeobecných obchodných podmienok tým ostávajú nedotknuté.


Tieto VOP sú platné od 20.3.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP z 18.10.2018.

VOP eshopu PoslednýRomantik.sk si môžete stiahnuť tu vo formáte *.PDF

POSLEDNÝ KUS NA SKLADE!

0 položiek

MEGA AKCIA!

3 Položky

Prehľadať výsledky filtra fulltextom

Zobraziť:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info